Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
02/11/2022
Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh
20/10/2021
Sáng kiến "Giải pháp ngầm hoá mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung tại các KCN" được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh năm 2020