Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến Các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Ban quản lý các khu công nghiệp

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Sáng kiến Các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Ban quản lý các khu công nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU

 

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý các khu công nghiệp là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, chung tay thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến v.v... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp tại Ban vẫn còn hạn chế nhất định, đặc biệt là việc tiếp nhận thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến đạt hiệu quả thấp, số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn rất hạn chế và chưa được cá nhân, doanh nghiệp quan tâm sử dụng.

Với tình hình thực tế hiện nay, các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển, số lượng các doanh nghiệp ngày càng tăng đòi hỏi việc giải quyết thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công tại Ban ngày càng phải được nâng cao về số lượng và chất lượng, nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN" để giải quyết một phần vấn đề nêu trên.

 

 

 

 

PHẦN NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN

1. Hiện trạng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 24/3/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 24/3/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban quản lý các khu công nghiệp đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định, tạo tiền đề cho việc phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. Cụ thể: tổng hợp danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh gửi Sở Thông tin Truyền thông tích hợp; bố trí công chức có trình độ chuyên môn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; rà soát, tổng hợp thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của Ban gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC liên thông v.v… Tuy nhiên việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị còn hạn chế, nhiều người dân, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm dịch vụ này. Do vậy số lượng hồ sơ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo mức độ 3, 4 còn ít, chưa đáp ứng được theo quy định tối thiều đạt 15% đến dưới 30% tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

2. Một số đề xuất, giải pháp

Nhằm mục tiêu hướng đến đạt chỉ số cao về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cũng như phấn đấu nâng tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của Ban quản lý các khu công nghiệp đạt được theo đúng quy định (từ 15% đến 30% so với tổng hồ sơ tiếp nhận), tăng niềm tin về sự phục vụ công của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước, Tôi xin đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Ban quản lý các KCN như sau:

- Hàng năm Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Tư pháp, Công đoàn các khu công nghiệp  xây dựng, triển khai kế hoạch lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung về cải cách thủ tục hành chính của Ban quản lý các khu công nghiệp đến người tổ chức, doanh nghiệp trong KCN như: phát tờ rơi về cách thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp KCN về quy định thủ tục hành chính nhằm nắm bắt được những khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai các Thông tư hướng dẫn của Bộ ngành liên quan về triển khai thực hiện một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính v.v.....

- Rà soát quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành trung ương và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, các phòng chuyên môn phối hợp với Văn phòng tham mưu lãnh đạo Ban ban hành song song 02 quyết định nội bộ về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý các khu công nghiệp và quyết định nội bộ về danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị, công khai quyết định ngay tại trụ sở cơ quan cũng như trên cổng thông tin điện tử của Ban, trong danh mục đó có từng cột ghi mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, căn cứ quy định thực hiện từng thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4. Đây là nội dung cần được nhấn mạnh để triển khai đến công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn.

- Sơ đồ hóa việc thực hiện thủ tục hành chính tại Ban từ khi nhà đầu tư thực hiện đăng ký đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động trong khu công nghiệp. Trong đó bố trí các mảng màu thể hiện được việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Phần Chú thích đề nghị ghi rõ mức độ 3, mức độ 4 là gì? Để người dân, doanh nghiệp nhìn vào sơ đồ có thể hiểu được mức độ cung cấp dịch vụ công của Ban. Sơ đồ này được bố trí ngay tại trụ sở cơ quan, đơn vị, gần sát với danh mục thủ tục hành chính của Ban để tiện cho việc tra cứu thủ tục.

-  Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được thực hiện tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện.

- Triển khai thực hiện chữ ký số tại một số dịch vụ công trực tuyến của Ban quản lý các khu công nghiệp và điều này cũng được thể hiện tại sơ đồ thực hiện thủ tục hành chính của Ban.

PHẦN KẾT LUẬN

          Cùng với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan hành chính nhà nước, việc nâng cao công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính chính là một nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần đẩy lùi tham nhũng, tình trạng hách dịch, cửa quyền tại các cơ quan công quyền. Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách đó đồng thời với việc thực hiện chủ trương đưa công nghiệp Hà Nam đóng góp một tỷ trọng lớn trong GDP đến năm 2020, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong quá trình giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, phải thực sự hướng đến người sử dụng là người dân và doanh nghiệp. Để làm được chúng ta cần phải tận dụng các lợi thế sẵn có của tỉnh Hà Nam về cơ chế, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, về cơ sở vật chất phục vụ cho cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, Lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp các ngành cùng tham gia tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tính tích cực của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp.

          Trên đây là một số Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Ban quản lý các khu công nghiệp của bản thân tôi rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Rất mong được sự tham gia đóng góp của Hội đồng xét duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn !

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan/đơn vị

Tác giả sáng kiến

 

 

 

Trần Văn Kiên​