Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam được công nhân 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam được công nhân 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
Sáng kiến "Giải pháp ngầm hoá mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung tại các KCN" được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh năm 2020