Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả sau 01 năm thực hiện Giải pháp ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan c...

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Kết quả sau 01 năm thực hiện Giải pháp ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung

Sau một năm, Ban quản lý các KCN tích cực phối hợp, đôn đốc các đơn vị cung cấp viễn thông triển khai ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông phục vụ các doanh nghiệp trong các KCN. Hệ thống cáp viễn thông đã được ngầm hóa một phần thể hiện rõ tại các KCN Đồng Văn III, Đồng Văn IV, về cơ bản các hệ thống cáp đã được ngầm hóa, không gây mất mỹ quan, an toàn tại các KCN.

Tại các KCN đã đầu tư lâu như KCN Đồng Văn I, Đồng Văn II, Hòa Mạc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đang triển khai ngầm hóa. Lộ trình sẽ được thực hiện theo từng tuyến đường của từng KCN.

 Đối với các KCN mới triển khai, ngay từ bước lập dự án và quy hoạch các khu công nghiệp phải triển khai quy hoạch đồng bộ tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạ tầng viễn thông. Khi triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phải triển khai đồng thời, cùng lúc tất cả các hạng mục hạ tầng tránh bỏ sót, chồng chéo, trong đó có hạ tầng viễn thông.​