Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trê...

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" (Gọi tắt là Chương trình); Hướng dẫn số 69/HD-TLĐ ngày 24/11/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg; Tiếp theo các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 481/KH-UBND ngày 25/02/2022 triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giao đoạn 2021 - 2030, số 2810/KH-UBND ngày 20/10/2022 thực hiện Chương trình Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch) cụ thể như sau:​CV 1054 Học tập suốt đời.pdf