Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
13/09/2023
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 37/2023 (Thông báo số 3439/TB-VPUB ngày 08/9/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 như sau:
15/08/2023
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
123
Previous Page 1-15 Next Page