Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

29/06/2018
Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam