Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

27/08/2010
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 14/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý các KCN có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.