Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”
Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh

1. Mục đích

          Làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, hình thành phong trào học tập suốt đời thông qua mô hình “Công dân học tập" nhằm động viên, khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình và công dân trong xã hội được tham gia học tập thường xuyên, suốt đời. Hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia góp phần xây dựng xã hội.

 2. Yêu cầu

         - Đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện mô hình “Công dân học tập" đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

         - Xác định cụ thể lộ trình thực hiện bảo đảm tính khả thi; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình “Công dân học tập".

         - Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, linh hoạt sáng tạo, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.​

mô hình công dân học tập.pdf