Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

Ban quản lý các KCN nhận được Văn bản số 484/SKHCN-QLKHCN ngày 02/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam về việc triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo năm 2023, cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Ban quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu hỗ trợ liên hệ với ông Đặng Anh Tuấn (Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ,  số điện thoại 0935.954.966) để trao đổi thông tin khi cần.

(Tài liệu gửi kèm: Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư 06/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam thông báo để doanh nghiệp biết, thực hiện./.​

VB 694 DN khởi nghiệp sáng tạo.pdf