Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO VÀO KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM QUÝ I NĂM 2017

Thông tin chuyên ngành Vận động - xúc tiến đầu tư  
KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO VÀO KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM QUÝ I NĂM 2017

 Thu hút đầu tư: Trong 3 tháng đầu năm 2017 (đến 20/3/2017), Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã thực hiện cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 28,294 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 10 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 3 lượt dự án FDI với tổng vốn điều chỉnh tăng thêm là 4,72 triệu USD và điều chỉnh giảm vốn đầu tư cho 01 dự án FDI là 0,4 triệu USD. Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm 2017 là 32,614 triệu USD.

Như vậy đến 20/3/2017, tại các KCN có 261 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 159 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký là 2.009,69 triệu USD và 102 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.366,13 tỷ đồng.

Thực hiện dự án đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN quý I năm 2017 ước đạt 314,83 tỷ đồng và 75,66 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến tháng 3/2017, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN là 8.305,1 tỷ đồng đạt 57,8% tổng vốn đăng ký và 1.268,3 triệu USD đạt 63,1% tổng vốn đăng ký.