Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo ban  
Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam bao gồm: Trưởng Ban, các phó trưởng ban, văn phòng ban, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.

1. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gồm có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp.

Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

2. Bộ máy giúp việc:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý đầu tư;

c) Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường;

d) Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng;

e) Phòng Quản lý doanh nghiệp;

Phòng, Văn phòng do Trưởng phòng, Chánh Văn phòng phụ trách và nếu đủ điều kiện về quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có 01 Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng giúp việc.

Tin liên quan