Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 14/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý các KCN có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.

hanam.gov.vn/bqlckcn/TaiLieu/2016/26.QDQP.pdf

Tin liên quan