Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 14/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý các KCN có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh.
Tin liên quan