Skip Ribbon Commands
Skip to main content

thành lập Trung tâm quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
thành lập Trung tâm quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Trung tâm quản lý, khai thác hạ tầng

và tư vấn hỗ trợ Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý

các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Phó Giám đốc phụ trách: Trần Khanh Tuấn

Điện thoại liên hệ: 0983991966​

Mail: trankhanhtuan@hanam.gov.vn