Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thu hút đầu tư quý I năm 2018 của các KCN tỉnh Hà Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Kết quả thu hút đầu tư quý I năm 2018 của các KCN tỉnh Hà Nam

Trong quý I năm 2018, các KCN của tỉnh Hà Nam đã thu hút được 19 dự án, trong đó có 10 dự án FDI và 09 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án FDI và 02 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 213,432 triệu USD và 1.002,958 tỷ đồng đạt 66,3% kế hoạch năm; thu hồi 01 dự án FDI (Công ty TNHH First Young Products Inc) với tổng vốn đầu tư đăng ký 02 triệu USD (Do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án).

Như vậy, tính đến ngày 20/3/2018, các KCN có 312 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, có 180 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.338,58 triệu USD và 132 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 23.751,58 tỷ đồng.​