Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Kết quả thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các KCN đã thu hút được 35 dự án, trong đó có 26 dự án FDI và 9 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án FDI và 07 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 291,2 triệu USD và 1.953 tỷ đồng, nâng tổng số các dự án trong các KCN của tỉnh lên thành 328 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 195 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.496,1 triệu USD và 133 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24.717 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN ước đạt 1.060 tỷ đồng và 380 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến hết 6 tháng năm 2018, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt là 11.131 tỷ đồng đạt 44,5% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp trong nước và 1.480,18 triệu USD đạt 60,3% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp FDI.​