Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH môi trường Châu Sơn

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH môi trường Châu Sơn

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh của Công ty TNHH môi trường Châu Sơn. Ngày 22/01/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH môi trường Châu Sơn với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư thêm 6 tỷ đồng lên thành 46 tỷ đồng.