Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của chỉnh của Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam . Ngày 05/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam, với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư thêm 885 tỷ đồng, lên thành 2.130 tỷ đồng.