Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Honda Lock VN

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Honda Lock VN

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Honda Lock VN. Ngày 29/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Honda Lock VN với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư thêm 10,1 triệu USD, lên thành 31,106 triệu USD.