Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY + VĂN PHÒNG + NHÀ KHO + PHỤ TRỢ THUỘC DỰ...

Các khu, cụm công nghiệp  
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY + VĂN PHÒNG + NHÀ KHO + PHỤ TRỢ THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY KOBELCO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH

 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY + VĂN PHÒNG + NHÀ KHO + PHỤ TRỢ THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY KOBELCO TẠI VIỆT NAM - KCN HỖ TRỢ ĐỒNG VĂN III, THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM​

TB 128 BQL.pdf