Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng tuyến đường D4 tại KCN Châu Sơn

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án xây dựng tuyến đường D4 tại KCN Châu Sơn
1. Tên dự án:  xây dựng tuyến đường D4 tại KCN Châu Sơn
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN, tăng hiệu quả đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
4. Tổng mức đầu tư: 14.552,6 triệu đồng
5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí thu của một số doanh nghiệp đầu ta vào KCN và nguồn khác (nếu có)
6. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021