Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong q...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) thuộc dự án Đầu tư xây dựng kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A4-8-25 thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A4-8-25 thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 825/BC-KTXD ngày 25/8/2022 của Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc xây dựng Hà Nam về việc thẩm định E- HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) thuộc dự án Đầu tư xây dựng kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A4-8-25 thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 1044/TTr-BQLDA ngày 30/8/2022 về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu số 03: Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) thuộc dự án Đầu tư xây dựng kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A4-8-25 thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu số 03: Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) thuộc dự án Đầu tư xây dựng kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A4-8-25 thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I với các nội dung sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

 Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam, Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng Ban quản lý các KCN căn cứ Điều 1 Quyết định này tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam, Chánh Văn phòng Ban quản lý các KCN, Trưởng phòng Quản lý QHXD Ban quản lý các KCN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ​