Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐĂNG KÝ DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐĂNG KÝ DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Thực hiện Công văn số 1710/UBND-NC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Ban quản lý các khu công nghiệp đăng ký 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.