Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM
 Thực hiện Quyết định công bố số 924/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bô sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu công nghiệp. Ban quản lý các khu công nghiệp công bố đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:
1. Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
2. Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
3. Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bô sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu
4. Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu
* Bãi bỏ 05 thủ tục thuộc lĩnh vực Quản lý Thương mại và Quản lý Môi trường:
- ĐỐi với lĩnh vực quản lý Thương mại:
1.  Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong KCN
2.  Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
3.  Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
- Đối với lĩnh vực Quản lý Môi trường:
Thủ tục xác nhận Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với dự án trong khu công nghiệp (dối với dự án thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
2.  Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp​