Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM
Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam