Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, lấy tự học làm cốt có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay. Để vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, chỉ dẫn của Người đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung biện pháp gắn với đặc điểm, yêu cầu xây dựng xã hội học tập ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Theo Tuyengiao.vn​