Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Căn cứ Kế hoạch số 3487/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 tại đơn vị như sau:​ KH rà soát, đánh giá TTHC năm 2023.pdf