Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022,Ban quản lý các KCN triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị như sau: