Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành  
Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam