Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạchTổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạchTổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng.

- Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân".

2. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

a) Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang, cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

c) Tổ chức các hoạt động cộng đồng: Phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao cộng đồng với tinh thần “Khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số" trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.

d) Tổ chức phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

đ) Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp:

Khuyến khích mỗi doanh nghiệp có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010) phù hợp với quy định của pháp luật;

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; Khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức khai mạc Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch. Chủ trì tổ chức khai mạc Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022 (dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01/10 - 10/10/2022).

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh cấp xã thực hiện tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên các phương thông tin đại chúng tại địa phương

- Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Tuyên truyền trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, gắn với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về  mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân hưởng ứng, tham gia.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Tỉnh đoàn Hà Nam

Tổ chức phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số như: Phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như Vỏ sò, PostMart tổ chức hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số; phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến; thiết kế, in ấn và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

6. Báo Hà Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

- Xây dựng chuyên mục, triển khai có hiệu quả các nội dung tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tới các tầng lớp nhân dân.

7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Vận động các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

8. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

- Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức một số gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/10/2022./.​