Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối vớ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban quản lý các KCN năm 2022 và những năm tiếp theo

Thực hiện Thông báo số 1691/TB-VPUB của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu  quả quản  trị và  hành  chính  công  cấp  tỉnh (PAPI),  Chỉ số hài  lòng của người  dân,  tổ chức đối  với  sự phục  vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp theo;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1739/UBND-NC ngày 11/7/2022 về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 354-TB/TU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Để tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR INDEX của Ban quản lý các KCN tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Trưởng ban yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị của Ban triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:​ Kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI.pdf