Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Kiểm tra, tự kiểm tra công tác việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
KẾ HOẠCH Kiểm tra, tự kiểm tra công tác việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022
Thực hiện Công văn số 209-CV/BDVTU ngày 03/6/2022 của Ban Dân vận
Tỉnh ủy về việc kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm
2022; Ban quản lý các KCN xây dựng chương trình kế hoạch tự kiểm tra tại cơ
quan như sau:
I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiểm tra đánh giá thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị để kịp thời đôn đốc nhắc nhở các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trên cơ sở thực hiện dân chủ ở cơ sở. 2. Đôn đốc thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC; thực hiện tốt công tác “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2022; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị “Trong sạch vững mạnh” nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ công tác, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. 3. Việc kiểm tra thực hiện QCDC phải thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức; kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, điển hình để nhân rộng trong cơ quan, đơn vị mình; kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền khen thưởng theo quy định. II. Nội dung kiểm tra, tự kiểm tra Theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 825/QĐBQLKCN ngày 05/9/2016 của Ban quản lý các KCN về việc ban hành Quy chế thực hiện dẫn chủ của Ban quản lý các KCN. 2 - Kiểm tra theo các nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 của Ban quản lý các KCN theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm tại Báo cáo số 117/BC-BQLKCN ngày 20/6/2022. - Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, Quản lý tài sản công; - Việc tổ chức Hội nghị CBCC năm 2022; việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn (nếu có); - Cải cách hành chính trong giải quyết công việc đối với các tổ chức, công dân đến làm việc; - Phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng chuyên môn; - Phổ biến, tuyên truyền các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước tại cơ quan, đơn vị; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2022; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; - Việc tham mưu ban hành văn bản tại cơ quan Văn phòng Ban; - Kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tự Kiểm tra tại đơn vị mình. III. Thành phần và thời gian kiểm tra: 1. Thành lập Tổ kiểm tra gồm các ông bà có tên sau: - Ông Phạm Bá Tùng- Phó Trưởng ban, Tổ trưởng. - Ông Đỗ Văn Huynh- Trưởng phòng QL Doanh nghiệp, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Tổ phó. - Bà Hồ Thị Xuyến- Phó Chánh Văn phòng, thành viên. - Bà Trương Thị Thanh- Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư, thành viên. 2. Phạm vi, đối tượng - Đối tượng kiểm tra: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN. 3. Thời gian kiểm tra: Trong Quý III năm 2022 IV. Tổ chức thực hiện Tổ kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan thông báo nội dung, thời gian làm việc với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban để thực hiện việc kiểm tra theo các nội dung và thời gian nói trên; đồng thời tham mưu hướng dẫn các đơn vị tự kiểm 3 tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Ban. Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để Tổ kiểm tra của cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 tại Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Ban nghiêm túc thực hiện./