Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy điện lạnh, gia dụng Hòa Phát”

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy điện lạnh, gia dụng Hòa Phát”
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy điện lạnh, gia dụng Hòa Phát” – Giai đoạn I của Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam thuộc KCN Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy điện lạnh, gia dụng Hòa Phát” – Giai đoạn I của Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam thuộc KCN Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy điện lạnh, gia dụng Hòa Phát” – Giai đoạn I của Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam thuộc KCN Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 20/04/2023.
Tin liên quan