Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án Hanhai Việt Nam”

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án Hanhai Việt Nam”
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án Hanhai Việt Nam” của Công ty TNHH Hanhai Việt Nam tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Dự án Hanhai Việt Nam” của Công ty TNHH Hanhai Việt Nam tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án Hanhai Việt Nam” của Công ty TNHH Hanhai Việt Nam tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 20/04/2023.
Tin liên quan