Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” của Công ty TNHH Giang Hồng tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thông tin chuyên ngành  
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” của Công ty TNHH Giang Hồng tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” của Công ty TNHH Giang Hồng tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” của Công ty TNHH Giang Hồng tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” của Công ty TNHH Giang Hồng  tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 10/8/2023.
Tin liên quan