Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến thẩm định Bộ thủ tục hành chính của Ban quản lý các KCN

Xin ý kiến thẩm định Bộ thủ tục hành chính của Ban quản lý các KCN
Ban quản lý các KCN rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đề nghị xem xét, trình UBND tỉnh
Tin liên quan