Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KCN KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI SỬ DỤNG TỪ 50 LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KCN KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI SỬ DỤNG TỪ 50 LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

 

Thực hiện công văn số 879/UBND-CT ngày 12/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư về hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp khi sử dụng địa phương. Ban quản lý các KCN tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp KCN về trình tư, thủ tục, hồ sơ, cần thiết để thẩm định hỗ trợ khi phí đào tạo nghề khi sử dụng lao động địa phương .

 Từ khi triển khai tính đến nay Ban quản lý các KCN đã phối hợp với Sở lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 19 doanh nghiệp với số lao động 2.864 người, tổng số tiền các doanh nghiệp thu hưởng là 817.500.000 VNĐ. Trong đó số doanh nghiệp được UBND tỉnh ra quyết định thụ hưởng  là 12 doanh nghiệp với tổng số lao động 1.694 người, tổng số tiền các doanh nghiệp thụ hưởng là 508.200.000 VNĐ.