Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

07/11/2016
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Tỉnh Hà Nam quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN.
07/11/2016
Liên Bộ KHĐT và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.