Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
20/10/2021
khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển KTXH của tỉnh
07/02/2017
Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chi tiêu phát triển kinh tế năm 2017. Ban quản lý các KCN phát động phong trào thi đua năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
14/07/2014
Trưởng ban quản lý các KCn tỉnh Hà Nam ký quyết định Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2013.