Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
12/08/2020
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
29/06/2018
Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
30/06/2017
Thực hiện Công văn số 1710/UBND-NC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Ban quản lý các khu công nghiệp đăng ký 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.