Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

15/01/2015
Ngày 25/7/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND v/v Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng.
15/01/2015
Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành "Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam".
16/09/2014
Ngày 29 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020.
16/09/2014
UBND tỉnh Hà Nam đã ký ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020
16/09/2014
Ngày 22/01/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
16/09/2014
Ngày 26/12/2011, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020.
15/09/2014
Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020