Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc gửi hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Về việc gửi hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Nghị định 152/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN, Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài và đã được Ban Quản lý các KCN cấp phép lao động thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động phù hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 152/NĐ-CP ngày 30/12/2020 và nội dung Giấy phép lao động đã được cấp;

- Gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam trước ngày 15/6/2023. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Trường hợp doanh nghiệp không gửi hợp đồng lao động theo yêu cầu nêu trên, Ban Quản lý các KCN sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 32 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.​

CV 681.pdf