Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-BQLKCN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam về việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 202; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:​