Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp

Thủ tục hành chính Quản lý môi trường  
Thủ tục xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại dã được đăng ký.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển hồ sơ về Ban quản lý các khu công nghiệp xem xét, kiểm tra nội dung hồ sơ và trình ký lãnh đạo cơ quan. Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để chuyển cho tổ chức.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và nộp phí, lệ phí (nếu có) và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

* Thành phần:

- 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019;

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019;

- 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 04  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận theo Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I Phụ lục hoặc Thông báo chưa xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

+ Bản kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp thuộc các đối tượng quy định tại Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ Môi trường.

2. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13;

           Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 24/12/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

          Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

          Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

          Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc uỷ quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND huyện Duy Tiên;

          Quyết định 2697/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý về việc uỷ quyền xác nhận kế hoạch BVMT, Đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Phủ Lý.

          Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam.​