Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai b...

Thủ tục hành chính  
Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai bước):

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu biên nhận trao cho người nộp

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng. Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng tổ chức kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, trình lãnh đạo Ban phê duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo mẫu số 06 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

           - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

          - Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

          - Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

          - Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

* Số lượng: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

+ Cơ quan được phân cấp thực hiện thủ tục: Ban quản lý các khu công nghiệp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định thiết kế được lập theo Mẫu 07 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Phí: Theo Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc thẩm định thiết kế kỹ thuật (Trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công công trình (trường hợp thiết kế hai bước) của các công trình dân dụng và công nghiệp đối với công trình cấp II, cấp III được đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp do Ban quản lý các khu công nghiệp quản lý.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

          Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

 

TÊN TỔ CHỨC
-------

                                                        Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..………, ngày … tháng …. năm ……..

TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án……. Tại KCN…….

Kính gửi: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

- Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư  trên địa bàn Hà Nam

- Căn cứ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư  trên địa bàn Hà Nam.

(Tên chủ đầu tư) trình Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình.

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: ..................................................................................................

2. Cấp công trình: ...................................................................................................

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt .......................................

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ..................

5. Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .................................................................

7. Nguồn vốn đầu tư: .............................................................................................

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ........................................................

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .........................................................................

10. Các thông tin khác có liên quan: .....................................................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Tên người đại diện​