Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Thủ tục hành chính Quản lý môi trường  
Thủ tục thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại dã được đăng ký.

Bước 2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban quản lý khu công nghiệp chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý khu công nghiệp xem xet, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban quản lý khu công nghiệp có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân.

          Bước 3. Thẩm định hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến.

- Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ sau chỉnh sửa để đề nghị phê duyệt.

Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả

Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

Phòng chuyên môn chuyển kết quả qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý khu công nghiệp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để chuyển trả tổ chức, cá nhân bằng một trong các hình thức sau:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và nộp phí, lệ phí (nếu có) và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

          - ­Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:    

+ 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 05 Phục lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

          + 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ Lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương khác.

- Hồ sơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thẩm định gồm:

+ 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

+  Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định khoản 13 Điều 14 được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

+ (01) đĩa CD trong đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc" chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf" chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có). Trong đó:

+ 8 ngày làm việc đối với bước thẩm định.

+ 05 ngày làm việc đối với bước phê duyệt.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (được uỷ quyền):

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Lệ phí: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nhóm 6 - Dự án công nghiệp, phụ biểu số 8 kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam. Cụ thể:

+ Dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng: mức thu là 8.400.000 VNĐ.

+ Dự án có tổng mức đâu tư từ trên 50 tỷ đồng đến dưới và bằng 100 tỷ đồng: mức thu là 10.500.000 VNĐ.

+ Dự án có tổng mức đầu tư từ trên 100 tỷ đồng đến dưới và bằng 200 tỷ đồng: mức thu là 19.000.000 VNĐ.

+ Dự án có tổng mức đầu tư từ trên 200 tỷ đồng đến dưới và bằng 500 tỷ đồng: mức thu là 20.000.000 VNĐ.

+ Dự án có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng: mức thu là 26.000.000 VNĐ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019. Cụ thể:

1. Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

a) Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 05 Phục lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

          + Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ Lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

           Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13;

           Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 24/12/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

          Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

           Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam;

Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỏ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đàu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Hà Nam.

Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​Mẫu số 4MT.doc