Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường

Thủ tục hành chính  
Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý khu công nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Ban quản lý các KCN tỉnh xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ, trả kết quả

 • Ban quản lý các KCN tỉnh nghiên cứu văn bản đề nghị cấp đổi kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp đổi giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.
 • Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. Ban quản lý các KCN tỉnh không yêu cầu chủ dự án, cơ sở thực hiện các công việc khác ngoài các nội dung trong văn bản thông báo yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ này. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp phép cấp đổi giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

  2. Cách thức thực hiện: 
 • Nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam, qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
 • 01 bản chính văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở.
 • 01 bản sao hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.

  4. Thời hạn giải quyết.

  - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quy định. - Thời hạn cấp đổi giấy phép môi trường: Tối đa 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

  Đối tượng thực hiện TTHC.

  Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường.

  Cơ quan thực hiện TTHC.
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép môi trường

  Giấy phép môi trường cấp đổi (mẫu số 40 Phụ lục II phần phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). 8. Phí, lệ phí: Không quy định

  9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Mẫu 01: Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở khác với giấy phép môi trường đã được cấp.

  Căn cứ pháp lý của TTHC
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;
 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của

  Luật Bảo vệ môi trường;

        

  CÁC MẪU VĂN BẢN

  Mẫu số 01

  Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở

   (Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

   

                                     (1)                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            _____________                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số: ……….                                  ________________________________________

  V/v đề nghị cấp đổi giấy phép   Địa danh, ngày … tháng … năm …… môi trường của dự án, cơ sở

  (2)

  Kính gửi: (3) Chúng tôi là: (1), chủ đầu tư dự án, cơ sở (2).

  Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, (1) đề nghị (3) xem xét, cấp đổi giấy phép môi trường với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Thông tin về giấy phép môi trường đã được cấp: Giấy phép môi trường số……./GPMT-….. ngày….tháng…..năm…..

  - Tên dự án đầu tư, cơ sở: ……………………………………………… - Tên chủ đầu tư dự án, cơ sở: ……………………………………………

  2. Thông tin đề nghị thay đổi trong giấy phép môi trường của (2).
 • Tên dự án đầu tư, cơ sở:…………………………………………………
 • Tên chủ đầu tư dự án, cơ sở: ……………………………………………

  (Chỉ liệt kê những thay đổi và thuộc trường hợp cấp đổi giấy phép môi trường)

  3. Địa chỉ liên hệ của (1):……………………………………….......
 • Người đại diện theo pháp luật của (1):……….. Chức vụ………………..
 • Điện thoại: …………….; Fax: ………………; E-mail: ……………

  Chúng tôi xin gửi đến (3) Bản Phụ lục kèm theo Văn bản này, gồm:

  Liệt kê danh mục các tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để chứng minh pháp nhân hợp lệ của (1) đối với (2).

  Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các hồ sơ, tài liệu được cung cấp kèm theo văn bản này, đồng thời cam kết không thay đổi các nội dung khác của Giấy phép môi trường số…./GPMT- …. ngày …. tháng …. năm… nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. Đề nghị (3) xem xét cấp đổi giấy phép môi trường của dự án, cơ sở (2)./.

          Nơi nhận:                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA …(1)…
 • Như trên;            (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
 • …;
 • Lưu: …

   

  Ghi chú: (1) Tên chủ dự án đầu tư, cơ sở; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án đầu tư, cơ sở; (3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của (2). ​