Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Hà Nam cho chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Hà Nam cho chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam
khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển KTXH của tỉnh