Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát tổng hợp tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp đang thuê đất trong KCN

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Rà soát tổng hợp tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp đang thuê đất trong KCN
Căn cứ vào điểm 5 và điểm 6 khoản 36 nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ xung một số Nghị định thi hành Luật đất đai quy định “5. Trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; 
Căn cứ quyết định số 26/2016/UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.​
Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đề nghị: Công ty TNHH quản lý khai thác KCN Hòa Mạc,Tổng công ty Viglacera, Công ty cổ phần phát triển Hà Nam rà soát và báo cáo tình hình sử dụng đất của tất cả các doanh nghiệp đang thuê đất trong các khu công nghiệp. 
Chi tiết tại đây: