Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KCN THÁI HÀ GIAI ĐOẠN II ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KCN THÁI HÀ GIAI ĐOẠN II ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Thái Hà – Giai đoạn II.

Theo Văn bản số 469/TTg-CN ngày 03/4/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hà Nam đến năm 2020 thì KCN Thái Hà với quy mô được chấp thuận là 200ha. Giai đoạn I của KCN đang được triển khai thực hiện dự án. Việc quy hoạch giai đoạn II được phê duyệt, toàn bộ KCN Thái Hà 200ha đã được quy hoạch đồng bộ.

Trong thời gian tới Phòng quản lý quy hoạch xây dựng sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ban kế hoạch, kiểm tra, giám sát công tác quản lý xây dựng trong KCN theo quy hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.​