Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2851/VPUB-KGVX ngày 03/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Căn cứ Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 1. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng Thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; trên các nhóm zalo, bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý các cơ quan, đơn vị từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. 2. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia; yêu cầu UBND các xã phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện. 2 4. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam tuyên truyền bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Địa chỉ đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QRcode kèm theo)./​